Posts Tagged ‘דליה דורנר’

המשטר החוקתי בישראל (קורס)

יום ראשון, נובמבר 13th, 2011

הקורס מועבר ע"י השופטת (בדימוס) ד"ר דליה דורנר, במסגרת סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את עיקרי המשפט החוקתי עליו מבוסס משטר מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, להציג בפניהם את ערכי היסוד של המדינה (זכויות אדם, שבות ואזרחות) את מוסדות השלטון ואת תפקיד בית-המשפט בהשלטת שלטון החוק והגנה על זכויות אדם. על פי מתווה זה ידון הקורס ברכיבי החוקה המטריאלית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בסינתזה הנדרשת בין יהודיותה של המדינה לדמוקרטיה, בחוקי היסוד, ברשויות השלטון: הכנסת, הממשלה והרשות השופטת; בהפרדת הרשויות ובזכויות אדם: כבוד האדם, השוויון, החירות, חופש בענייני דת ומצפון, חופש הביטוי וההפגנה, חופש עיסוק וזכויות חברתיות וכן בדיני חירום.
(המשך…)

תגמול בכירים בעקבות ועדת נאמן

יום חמישי, ספטמבר 15th, 2011

'תיגמול בכירים: 'דרך הכסף' או 'שביל הזהב'? בעקבות ועדת נאמן' – כנס עיון לזכרו של ישראל (איזי) גל-עד שנערך באוניברסיטה העברית.
(המשך…)